Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                            Розробник: Алієв Е.Б., 20152016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН
Фахове видання (сільськогосподарські науки)

Випуск 16, 2011

Зміст
1. Вахненко С.В. Формування продуктивності рижію ярого при застосуванні біостимуляторів та регуляторів росту рослин в умовах південного степу України / С.В. Вахненко, О.І. Поляков // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.103-107.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені трирічні результати досліджень по вивченню впливу біостимуляторів та регуляторів росту на продуктивність рижію ярого сорту Степовий 1. Приріст врожайності при застосуванні біопрепаратів по відношенню до контролю (1,12 т/га) склав 0,05-0,30 т/га. Найбільша урожайність рижію ярого 1,38 т/га отримана при внесенні в грунт Дефенса V в дозі 1,5 л/га з обробкою насіння Дефенсом IV в дозі 600 мл/т та обприскуванням посівів Дефенсом VІ в дозі 1,5 л/га.

2. Кохан А.В. Екологічно чиста технологія вирощування соняшнику / А.В. Кохан // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.108-111.- ISSN 2078-7316.
Встановлена ефективність застосування біодобрива Байкал ЕМ-1 при вирощуванні соняшнику в зоні південного Степу України. Його використання з нормою 20 л/га за два тижні до сівби, за рахунок стимулювання розвитку грунтової мікрофлори, призвело до збільшення врожайності на 0,4-0,5 т/га.

3. Поляков О.І. Формування елементів продуктивності та врожайності сортів сої під впливом застосування біостимуляторів росту / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.112-116.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені основні результати трирічних досліджень впливу застосування регуляторів росту Біосилу та Біолану на продуктивність сортів сої: Спринт, Маша, Седмиця, Лара. Приріст врожайності досліджуваних сортів склав 0,06-0,18 т/га.

4. Салатенко В.Н. Біометричні показники росту і розвитку сортів рицини різних груп стиглості в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин / В.Н. Салатенко, Н.Є. Василенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.117-120.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати досліджень впливу строків сівби насіння, густоти стояння рослин на продуктивність різних за стиглістю сортів рицини. Встановлено вплив досліджуваних факторів на ріст та розвиток рицини різних груп стиглості. Ранні строки сівби сприяють підвищенню врожайності рицини, але при цьому є загроза пошкодження пагонів та сходів пізніми весняними заморозками.

5. Швачка О.В. Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на урожайність гібрида соняшнику рябота в умовах півдня України / О.В. Швачка, Н.О. Новошинська // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.121-125.- ISSN 2078-7316.
Були проведені досліди по вивченню строків сівби і густоти стояння рослин на врожайність гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня України. Встановлено, що найбільшу урожайність 2,27 т/га отримано при сівбі 15 травня з густотою стояння рослин 50 тис. шт/га.

6. Юркевич Є.О. Вплив сівозмін на забур’яненість посівів олійних культур залежно від попередників / Є.О. Юркевич // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.126-130.- ISSN 2078-7316.
У південному Степу України визначено найкращі попередники для олійних культур: ріпаку озимого – горох, пшениця озима та ячмінь озимий; соняшнику – пшениця озима та ячмінь озимий. Встановлено пряму залежність між кількісними та ваговими показниками засміченості бур’янами і зворотну – між зазначеними показниками та урожайністю сільськогосподарських культур.

7. Кутіщева Н.М. Реципрокний ефект у стерильних гібридів соняшнику / Н.М. Кутіщева, І.В. Аксьонов, Б.К. Литовченко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.13-20.- ISSN 2078-7316.
Встановлено, що рівень формування врожайності гібридів соняшнику спадкується за материнською формою. При зворотних схрещуваннях відмічено зниження врожайності на 3,5-3,9 ц/га. Зміна складу поліпептидів геліантинінів у гібридних комбінаціях, їх спадкування та прояв обумовлюється як застосуванням зворотних схрещувань, так і проявом домінантного характеру спадкування окремих компонентів білкових спектрів, незалежно від схеми схрещування.

8. Яковлєва-Носарь С.О. Мінливість деяких ознак продуктивності рижію ярого при різній густоті сівби / С.О. Яковлєва-Носарь, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.131-134.- ISSN 2078-7316.
Проаналізовано взаємозв’язок між густотою стояння і шириною міжрядь у посівах рижію ярого та його мінливістю за висотою і кількістю бічних пагонів. Встановлено, що конфігурація і розмір площі живлення мають істотне значення для формування продуктивної гіллястості даної культури. Збільшення кількості пагонів при більш рідкому розташуванні рослин у ряду було достатньо суттєвим. У сорту Зевс при густоті стояння рослин 400 шт/м2 воно склало 2,5 рази, а у сорту Славутич при густоті стояння 200 шт/м2 – близько 3-х разів.

9. Гриценко В.Т. Аналіз досліджень процесу сепарації сипкого матеріалу / В.Т. Гриценко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.136-141.- ISSN 2078-7316.
Розглянуто теоретичні дослідження сепарування сипких матеріалів при проходженні їх по ситовим поверхням та експериментально обгрунтувано ефективність використання в якості робочих органів роторного просіювача щіток, закріплених до пластин, що мають форму відвала. При збільшенні завантаження матеріалу від 0,2 кг/с до 0,5 кг/с коефіцієнт недосіву був меншим на 0,1 – 2,1%, ніж при використанні в роторному просіювачі самих щіток.

10. Троїцька О.О. Аналіз сучасних технологій детоксикації антипоживних речовин в насінні рицини / О.О. Троїцька, С.Ж. Панов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.142-152.- ISSN 2078-7316.
Розглянуто основні технології детоксикації антипоживних речовин насіння рицини, які базуються на фізичних, хімічних та комбінованих методах впливу. Експериментально досліджено ефективність інактивації рицину шляхом обробки інфрачервоним випромінювання. Визначені раціональні технологічні параметри ІЧ-обробки насіння рицини, які забезпечують повну детоксикацію рицину: відстань між джерелом випромінювання і насінням – 70 мм для шеретованого і 50 мм для не шеретованого насіння; температура обробки – 137 °С для шеретованого і 146 °С для нешеретованого; тривалість перебування в зоні ІЧ-обробки для шеретованого 1,5-2,0 хв. і 2,5 хв. для нешеретованого насіння.

11. Гриценко В.Т. Розробка конструктивно-технологічної схеми лінії переробки макухи з насіння олійних культур / В.Т. Гриценко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.153-156.- ISSN 2078-7316.
Коротко розглянуто основні способи сепарування сипких матеріалів, встановлено, що при додатковому подрібненні лушпинної фракції, одержаної після першого подрібнення макухи з подальшим виділенням білкового порошку і лушпинної фракції щітковим роторним просіювачем, вихід білкової фракції можна збільшити на 12,1%, що дає змогу обгрунтувати конструктивно-технологічну схему лінії з переробки насіння олійних культур, яка включає основне обладнання: прес- екструдер, молоткову дробарку, щітковий роторний просіювач, додаткову молоткову дробарку і щітковий роторний просіювач, прес- брикетувальник.

12. Лісняк Г.Д. Особливості цчс у гібридів озимого ріпаку української селекції / Г.Д. Лісняк, О.Ф. Першин, М.В. Іванов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.21-26.- ISSN 2078-7316.
На основі комплексного цитологічного та генетичного вивчення селекційного матеріалу ІОК НААН з метою визначення закономірностей функціонування системи ЦЧС-Rf озимого ріпаку виявлено, що усі три вихідних джерела ЦЧС B-009, CMS-301 та CMS-305 відносяться до типу CMS-ogura. Встановлено домінантну моногенну природу відновлення фертильності у гетерозисних гібридів – дія гену Rfо. Рівень глюкозинолатів у гібридних потомств різних поколінь має міцне генетичне зчеплення зі ступенем відновлення фертильності, незалежно від генетичного фону та вихідних батьківських форм.

13. Примєрова Н.В. Порівняльна оцінка за ознаками продуктивності гібридів f1 соняшнику за участю різних хлорофільних мутантів / Н.В. Примєрова, А.І. Сорока, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.27-32.- ISSN 2078-7316.
Проведена оцінка за ознаками продуктивності гібридів F1 соняшнику за участю різних хлорофілдефіцитних мутантів та їх вихідної лінії. Встановлено негативний вплив лінії Virescent на прояв ознаки «кількість насіння у кошику» та істотний гетерозисний ефект мутантних ліній Viridis і Virescent за ознаками «маса 1000 насінин» та «олійність насіння».

14. Буділка Г.І. Жирнокислотний склад олії гірчиці озимої / Г.І. Буділка, І.В. Аксьонов, В.І. Левченко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.34-39.- ISSN 2078-7316.
Представлені результати селекції гірчиці озимої за жирно кислотним складом. На основі проведення добору рослин та їх аналізу виділено 2 сортозразки із підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот. Виявлено істотні негативні кореляції вмісту ерукової кислоти з усіма іншими жирними кислотами.

15. Вишневський П.І. Створення вихідного генетично різноманітного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації / П.І. Вишневський, С.П. Вишневський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.40-43.- ISSN 2078-7316.
У роботі представлені результати створення вихідного селекційного матеріалу методом гібридизації, використання гетерозису гібридів в F1 та F2 для ранньої діагностики за ознаками урожаю насіння, міцності розетки, та щільності розміщення стручків на гілках першого та другого порядку, центральній гілці.

16. Григорчук Н.Ф. Господарська оцінка сортів сої у демонстраційному сортовипробуванні ІОК НААН / Н.Ф. Григорчук, О.В. Якубенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.44-48.- ISSN 2078-7316.
В умовах Степу України закладені демонстраційні посіви, де показані 40 сортів сої, які внесені до Реєстру сортів рослин України. Наведено аналіз сортів за основними господарськими показниками: врожайність насіння, маса 1000 насінин, вміст білка та жиру у насінні. В умовах Степу України виділені сорти сої ранньостиглої і середньоранньої груп – Спринт, Шарм, Лара, Романтика, Аркадія одеська, Ятрань, адаптовані до місцевих умов вирощування , які здатні давати високі врожаї.

17. Димитров С.Г. Створення відновлювачів фертильності соняшнику, резистентних до гербіциду євро-лайтинг / С.Г. Димитров // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.49-52.- ISSN 2078-7316.
В потомстві гібридів другого покоління Армада КЛ та НК Мелдімі відібрані відновлювачі фертильності соняшнику з генетичною резистентністю до дії гербіциду Євро-Лайтинг, на основі яких внаслідок серії інбридингів і доборів створено константні резистентні лінії- відновлювачі фертильності.

18. Журавель В.М. Господарська цінність мутантних зразків гірчиці сизої, створених методом хімічного мутагенезу / В.М. Журавель // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.53-58.- ISSN 2078-7316.
У статті наведено детальний опис 11 кращих мутантних зразків, індукованих етилметансульфонатом із генотипів гірчиці сизої – К-2982 та НВ-0451, які були відмінними від контролю за морфологією, покращеними показниками структури урожаю, біохімічним складом гірчичної олії, та опис нових сортів – Ретро та Діжонка, створених методом прямого добору мутантів.

19. Кирпичова Н.М. Оцінка соняшнику за енергетичною цінністю / Н.М. Кирпичова, К.В. Ведмедєва // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.59-63.- ISSN 2078-7316.
Вивчали енергетичну цінність біомаси та її складових колекційних зразків соняшнику в фазах початок цвітіння - господарська стиглість. Установили кращі енергетично вигідні зразки, які можна використовувати в якості альтернативних (біологічних) джерел енергії К2551 та К 2830. Розмах мінливості енергетичної врожайності в п'яти зразках склав від 38 до 94 млн. кДж/га.

20. Комарова І.Б. Мінливість колекційних зразків рижію ярого за ознаками урожайності та виходу олії / І.Б. Комарова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.64-69.- ISSN 2078-7316.
Дослідженням 140 колекційних зразків рижію ярого встановлена значна мінливість ознак продуктивності в залежності від генотипу та погодних умов року. Виділено вихідний матеріал для селекційної роботи зі стабільно високими урожайністю (1,0-1,4 т/га) та виходом олії (400-600 кг/га).

21. Кутіщева Н.М. Інноваційні розробки гібридів соняшнику, створені в Інституті олійних культур НААН / Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.70-74.- ISSN 2078-7316.
В статті наведені результати Державного випробування 4-х нових гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані перспективними та занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Наведена детальна середня врожайність цих гібридів за роки випробування по зонах вирощування та по обласних державних сортовипробувальних центрах. Доведено, що дані гібриди соняшнику в різних регіонах нашої країни формують різні врожайні показники – від 12,6 до 32,9 ц/га.

22. Леус Т.В. Оцінка вихідного селекційного матеріалу сафлору на основі зразків сонячний, зразок 16, сірійський / Т.В. Леус, І.І. Лазебний, К.В. Ведмедєва // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.75-80.- ISSN 2078-7316.
У статті дана оцінка вихідного селекційного матеріалу сафлору на основі зразків Сонячний, Зразок 16, Сірійський. Виділені найбільш перспективні селекційні номери. Показано, що найбільш гетерогенним є зразок сафлору Сірійський. Визначено напрямки подальшого використання вихідного селекційного матеріалу.

23. Костюченко Н.І. Різноманіття мікроміцетів кореневої зони соняшнику при вирощуванні в агроценозах олійних культур / Н.І. Костюченко, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.8-12.- ISSN 2078-7316.
Запорізький національний університет У статті наведено результати вивчення видового та родового складу комплексу мікроскопічних грибів кореневої зони соняшника при вирощуванні в агроценозах олійних культур на чорноземі звичайному вилугуваному. Встановлено, що комплекс типових видів грибів кореневої зони формували представники родів Aspergillus, Botrytis, Gliocladium, Fusarium, Paecilomyces, Penicillium, Rhizopus, Trichoderma. Домінували в мікоценозі у фазі «зірочки» Paecilomyces variotii і Trichoderma viridе, у фазі дозрівання - Botrуtis cinereа, Fusarium moniliforme var. subglutinans, F. oxysporum var. orthoceras, Rhizopus nigricans і Penicillium nigricans.

24. Одинець С.І. Результати випробувань тест-гібридів, отриманих з використанням нових ліній-відновлювачів фертильності пилку / С.І. Одинець // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.81-86.- ISSN 2078-7316.
У статті наведено результати трирічних випробувань 15 кращих тест- гібридів соняшнику, отриманих з використанням нових ліній- відновлювачів фертильності пилку. Показано морфологічні ознаки та продуктивність цих гібридних комбінацій. Зроблено висновок про перспективність подальшого використання задіяних для їх отримання відновлювачів фертильності пилку.

25. Поляков О.І. Вихід кондиційного насіння батьківських форм соняшнику гібрида степовий в залежності від схем сівби / О.І. Поляков, К.Я. Бойко, Н.О. Новошинська // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.87-90.- ISSN 2078-7316.
Робота присвячена вивченню впливу схем сівби на урожайність материнської лінії ЗЛ-48А гібрида Степовий (Польот). Кращою виявилась схема сівби 12:4, яка забезпечила вихід кондиційного насіння 1,25 т/га.

26. Аксьонов І.В. Реакція батьківських ліній соняшнику на зміну строків сівби / І.В. Аксьонов, В.М. Ніконова, К.В. Максюк, К.С. Сченстний // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.92-98.- ISSN 2078-7316.
За проявою кількісних ознак встановлена реакція батьківських ліній соняшнику на зміну умов вирощування. Виділено групи ліній за характером варіації кількісних ознак при зміні строків сівби. Лінії ЗЛ 48А, ВК 678А, ЗЛ 965В, ЗЛ 678В при розходженні врожайності 0,1- 0,9ц/га в різні строки сівби мають мінімальний коефіцієнт варіації по врожайності і характеризуються відносною стабільністю прояви основних кількісних ознак.

27. Білявський Ю.В. Видовий склад та динаміка чисельності коваликів (elateridae) у кукурудзяно-соєвих агроценозах / Ю.В. Білявський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2011. - Випуск 16. - C.99-102.- ISSN 2078-7316.
В статті подано результати багаторічних досліджень ґрунтових шкідників у кукурудзяно-соєвих агроценозах Полтавської області. Розглядаються особливості багаторічної динаміки чисельності коваликів (Еlateridae) у агроценозах лівобережної провінції Лісостепу України. Визначено еколого-економічні чинники, які мають безпосередній вплив на їх поширення та шкодочинність. Показано багаторічний видовий склад популяції фітофага і специфіку її розселення. Встановлено домінуючі види коваликів та їх шкодочинність у історичному аспекті.