Автори: Назва: Ключові слова: ua ru en

                                                                            Розробник: Алієв Е.Б., 20152016, №23


2015, №22


2014, №21


2014, №20


2013, №19


2013, №18


2012, №17


2011, №16


2010, №15


2009, №14


2008, №13


2007, №12


2006, №11


2005, №10


2004, №9


2003, №8


2002, №7


2001, №6


2000, №5


1999, №4


1998, №3


1997, №2


1994, №1

Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН
Фахове видання (сільськогосподарські науки)

Випуск 14, 2009

Зміст
1. Велкова Н.І. Використання вихідного матералу в cелекції гірчиці білої на вміст жиру у насінні / Н.І. Велкова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.103-108.- ISSN 2078-7316.
В даній роботі наводяться результати вивчення 42 сортів гірчиці білої, що були отримані із світової колекції ВІР (м. Санкт-Петербург). Проведена оцінка сортів гірчиці білої на вміст сирого жиру у насінні і виділені сорти з підвищеним його вмістом.

2. Вишневський П.І. Cтворення вихідного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації / П.І. Вишневський, С.П. Вишневський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.109-113.- ISSN 2078-7316.
У роботі представлені результати створення вихідного селекційного матеріалу методом гібридизації, використання гетерозису гібридів в F1 та F2 для ранньої діагностики за ознаками урожаю насіння, міцності розетки, та щільності розміщення стручків на гілках першого та другого порядку, центральній гільці.

3. Журавель В.М. Селекційна цінність зразків гірчиці білої, створених методом хімічного мутагенезу / В.М. Журавель // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.114-119.- ISSN 2078-7316.
У статті приведено детальний опис кращих мутантних зразків, індукованих етилметансульфонатом у генотипів гірчиці білої, які були відмінними від контролю за морфологією покращеними показниками структури урожаю, біохімічним складом гірчичної олії та опис нового сорту, створеного методом прямого добору мутантів.

4. Комарова І.Б. Мінливість біометричних показників рижію ярого / І.Б. Комарова, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.120-129.- ISSN 2078-7316.
Наведено дані мінливості біометричних показників ярого рижію – висоти рослини і штамбу, кількості гілок, стручків на рослині. Отримані результати статистично оброблено і проаналізовано характер змін показників у залежності від генотипу та умов року.

5. Левчук Г.М. Реакція різних генотипів льону олійного на дію абіотичних факторів / Г.М. Левчук, О.М. Войтович // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.130-136.- ISSN 2078-7316.
Здатність тих чи інших генотипів переносити зміни умов оточуючого середовища є дуже важливою для їх виживання та продуктивності, тому був визначений рівень стійкості до самих жорстких абіотичних факторів – гіпотермії, гіпертермії, засолення та посухи – різних генотипів льону олійного. Крім того, підібраний комплекс критеріїв, за якими можна визначити рівень стійкості генотипів льону олійного.

6. Дідович С.В. Вплив мінеральних фосфорних добрив на ефективність симбіозу сої з ризобіями й ендомікоризними грибами / С.В. Дідович, С.Ф. Абдурашитов, С.В. Блажук // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.139-142.- ISSN 2078-7316.
В трирічних польових дослідах на зрошуваному лучно-черноземному грунті з популяцією Вradyrhizobium jароnісит і арбускулярних мікоризних грибів внесення мінеральних фосфорних добрив у рядки в дозі Рад з інокульованим Ризобофітом (штам В. jароnісит М-8) насінням збільшило урожайність зерна сої сорту Діона на 0,26-0,44 т/га (11,9-20,1%) за умов ефективного потрійного симбіозу.

7. Жернова Н.П. Вплив елементів технології на продуктивність гірчиці сарептської сорту Світлана / Н.П. Жернова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.143-149.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені результати досліджень по вивченню впливу способів сівби за різних норм висіву насіння на продуктивність гірчиці сарептської сорту Світлана в умовах південного Степу України.

8. Гайдаш Е.В. Непрямі методи оцінки озимого ріпаку на морозостійкість / Е.В. Гайдаш, В.В. Рожкован, С.В. Плетень // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.15-20.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати дослідження порівняльного вивчення різних методів оцінки зразків озимого ріпаку на стійкість до низьких температур. Встановлена пряма залежність між рівнем вмісту сахарів в кореневій шийці ріпаку в морозний зимовий період. Виявлені високоморозостійкі зразки.

9. Коваленко С.А. Вплив добрив та рістрегулюючих препаратів на продуктивність гірчиці сарептської / С.А. Коваленко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.150-156.- ISSN 2078-7316.
Вивчено вплив добрив при різних строках внесення та рістрегулюючих препаратів природного походження на окремі елементи насіннєвої продуктивності гірчиці сарептської.

10. Коваленко А.М. Вирощування соняшнику в сівозмінах в умовах Cтепу / А.М. Коваленко, В.Г. Таран, О А. Коваленко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.157-161.- ISSN 2078-7316.
Досліджено вплив розміщення соняшнику в чотирипільних та восьмипільних сівозмінах на водний режим ґрунту, забур'яненість посівів та врожайність насіння.

11. Костюченко Н.І. Видовий та родовий склад комплексу мікроміцетів ризосфери соняшнику / Н.І. Костюченко, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.162-166.- ISSN 2078-7316.
Вивчався видовий та родовий склад комплексу мікроміцетів ризосфери соняшнику в умовах південно-східної України. Встановлено, що загальна чисельність і видовий склад мікроміцетів залежить від агрометеорологічних умов вегетаційного сезону, фази розвитку рослин і корелює з кількістю опадів та вологістю грунту. Домінували в ценозах представники роду Penicillium.

12. Краєвський А.Н. Альтернативна технологія вирощування соняшнику / А.Н. Краєвський // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.167-172.- ISSN 2078-7316.
В умовах економічної кризи виробники сільськогосподарської продукції в гонитві за надприбутками значно збільшили площі вирощування соняшнику, як високорентабельної культури. Тільки шляхом впровадження наукових розробок можливо не тільки попередити катастрофу при виробництві насіння соняшнику, але і збільшити його врожайність та валовий збір.

13. Лазер П.Н. Продуктивність материнських форм соняшнику залежно від агротехнічних умов вирощування на ділянках гібридизації / П.Н. Лазер, І.М. Мринський, В.Т. Гонтарук // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.173-176.- ISSN 2078-7316.
В статті проводиться аналіз продуктивності материнських ліній і показників якості гібридного насіння соняшнику (F1) на ділянці гібридизації залежно від схеми посіву та густоти стояння рослин.

14. Ніколаєва А.М. Трофічні зв`язки шкідників ріпаку (Heteroptera, Pentatomidae) в умовах Центральної Росії / А.М. Ніколаєва, І.Ю. Личковська // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.177-182.- ISSN 2078-7316.
На основі проведених досліджень в районах Московської, Володимирської, Рязанської, Липецької, Воронезької, Білгородської і Курської областей для 8 видів клопів-щитників, що харчуються на ріпаку, приводяться дикорослі і культурні кормові рослини.

15. Наумкін В.П. Прояв кількісних ознак рижію ярого при різних строках сівби / В.П. Наумкін // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.183-187.- ISSN 2078-7316.
У даній роботі вперше вивчено морфологічні особливості рижію ярового при вирощуванні в умовах півдня Нечорнозему та можливості отримання насіння у різні роки в залежності від строків сівби.

16. Наумкін В.П. Видовий склад комах на посівах гірчиці білої / В.П. Наумкін, Н.І. Велкова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.188-195.- ISSN 2078-7316.
Дана робота присвячена вивченню видового складу комах на посівах гірчиці білої, виявленню співвідношення їх систематичних груп в агроценозі гірчиці, встановленню динаміки льоту різних груп комах та зміни їх загальної чисельності на 42 сортах.

17. Нижеголенко В.М. Вплив строків сівби та норм висіву на продуктивність сої в умовах богари та зрошення / В.М. Нижеголенко, К.С. Проценко, О.І. Поляков, О.В. Нікітенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.196-206.- ISSN 2078-7316.
В роботі представлені результати досліджень по вивченню впливу агроприйомів вирощування на ріст, розвиток та урожайність нових сортів сої в умовах південного Степу України.

18. Плотніков В.В. Cпецифічність хімічного захисту посівів сої від бур'янів / В.В. Плотніков, В.Г. Гильчук, М.Б. Гуменний, В.О. Наконечний // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.207-211.- ISSN 2078-7316.
Представлено результати досліджень з видового складу бур'янів в посівах сої і біологічної ефективності застосування сучасних гербіцидів при різних рівнях мінерального живлення.

19. Кирильчук А.М. Вивчення колекційних зразків ріпаку ярого та виділення основних джерел господарських ознак / А.М. Кирильчук // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.21-27.- ISSN 2078-7316.
В процесі вивчення генетичних джерел колекційного розсадника ріпаку ярого виділено ранньо-, середньо- та пізньостиглі форми кормового напрямку, форми з підвищеною насіннєвою продуктивністю та вмістом олії, низьким та високим вмістом ерукової кислоти в насінні, які мають практичне значення для селекційної роботи.

20. Рожкован В.В. Застосування гербіцидів на посівах маку / В.В. Рожкован, С.І. Гуринович., Ю.І. Бідаш // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.212-217.- ISSN 2078-7316.
В статті представлені результати досліджень з виявлення гербіцидів і їх оптимальних доз, здатних захистити посіви маку від бур'янів за весь період його вегетації. Визначена група гербіцидів, дози і терміни їх внесення забезпечують захист маку від бур'янів за весь період їх вегетації.

21. Собко М.Г. Роль агроприйомів вирощування ярого ріпаку / М.Г. Собко, О.Г. Полежай, А.В. Мельник // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.218-225.- ISSN 2078-7316.
Наведені результати досліджень з вивчення впливу строків сівби, ширини міжрядь та норм висіву, доз добрив, норми витрат десикантів на урожайність насіння та збір олії ярого ріпаку. Встановлені оптимальні параметри елементів технології вирощування ярого ріпаку, що забезпечують в умовах північно- східного Лісостепу України отримання 25 ц/га насіння.

22. Томашов С.В. Вплив мінеральних добрив та строків їх внесення на основні показники продуктивності озимого ріпаку сорту Aтлант / С.В. Томашов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.226-231.- ISSN 2078-7316.
Наведено дані трирічних досліджень продуктивності озимого ріпаку сорту Атлант залежно від застосування мінеральних добрив нормою P30N80 в один або два прийоми. Відображено взаємозв’язок показників густоти стояння, висоти, кількості гілок першого порядку та стручків із урожайністю озимого ріпаку.

23. Тоцький В.М. Вплив мінеральних добрив на показники продуктивності та якості насіння гібридів соняшнику / В.М. Тоцький, О.І. Поляков // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.232-237.- ISSN 2078-7316.
Робота присвячена вивченню впливу мінеральних добрив на особливості росту, розвитку та продуктивність гібридів соняшнику в умовах лівобережного Лісостепу України. Виявлена залежність показників елементів продуктивності та урожайності від застосування мінеральних добрив. Найбільша урожайність гібридів Надійний (3,45 т/га) і Сава (3,44 т/га) отримана при внесенні мінеральних добрив в дозі N60P90 та гібриду Запорізький 28 (3,26 т/га) при внесенні N40P60 та N40P60K40.

24. Чехов А.В. Технологічні аспекти вирощування гірчиці білої в умовах південного Степу України / А.В. Чехов, Н.П. Жернова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.238-247.- ISSN 2078-7316.
У статті наведені результати трирічних досліджень по вивченню впливу строків сівби за різних норм висіву насіння на продуктивність гірчиці білої сорту Талісман в умовах південного Степу України.

25. Юркевич Є.О. Вдосконалення технологій вирощування олійних культур у сівозмінах в умовах південного Степу / Є.О. Юркевич, Н.П. Коваленко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.248-254.- ISSN 2078-7316.
Висвітлено методичні підходи щодо розробки різноротаційних сівозмін південного Степу України, їхнього значення в удосконаленні технологій вирощування олійних культур після різних попередників. Наведено продуктивність олійних культур – соняшника та ріпака озимого за 2002-2007 рр. залежно від місця розміщення в сівозмінах і структури посівних площ.

26. Гриценко В.Т. Дослідження коливання щітки роторного просіювача / В.Т. Гриценко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.257-268.- ISSN 2078-7316.
Представлені аналітичні дослідження коливання щітки, яку розглядають у вигляді суцільного дерев’яного стержня, що примикає до циліндричної поверхні сита і при обертанні збуджує в ньому коливні рухи.

27. Лінник М.К. Перспективи виробництва біодизеля і субпродуктів із насіння олійних культур / М.К. Лінник // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.269-271.- ISSN 2078-7316.
Наведено короткий огляд технологій по вдосконаленню переробки насіння олійних культур і частково ріпака з метою зниження енерговитрат та покращення якості одержуваних продуктів.

28. Кривошеєва О.В. Національна базова колекція соняшнику в Україні як джерело цінних ознак для селекції / О.В. Кривошеєва, В.К. Рябчун, Н.Н. Леонова, К.В. Ведмедєва // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.28-34.- ISSN 2078-7316.
Викладено результати формування базової колекції соняшнику за морфологічними, біологічними та господарськими ознаками в умовах України. Виділено джерела з високим рівнем цінних ознак, донори морфологічних ознак, що можуть бути використані в якості вихідного матеріалу для селекції сортів та гібридів соняшнику.

29. Аксьонов І.В. Ідентифікація білкових спектрів у гібридних комбінаціях соняшнику / І.В. Аксьонов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.3-7.- ISSN 2078-7316.
Показана можливість ідентифікації гібридних комбінацій соняшнику на основі вивчення, прояву і встановлення в F1 електрофоретичних спектрів запасних білків насіння батьківських компонентів.

30. Кутіщева Н.М. Відмінності в ознаках реципрокних гібридів соняшнику / Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.35-43.- ISSN 2078-7316.
В статті розглядаються відмінності за господарсько-цінними ознаками у реципрокних простих міжлінійних невідновлених гібридах соняшнику.

31. Муравльов А.А. Технологічні особливості андрогенезу пиляків in vitro ріпаку ярого / А.А. Муравльов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.44-51.- ISSN 2078-7316.
Вивчали ембріоїдогенез пиляків in vitro ярого ріпаку, які культивували на середовищі В5. У результаті культивування пиляків визначені параметри, які підвищують частоту індукції ембріоїдів.

32. Полякова І.О. Успадкування хлорофільної мутації xanthoviridis у льону олійного / І.О. Полякова // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.52-55.- ISSN 2078-7316.
Робота присвячена вивченню успадкування мутації xanthoviridis, яка отримана при експериментальному мутагенезі і характеризується зміною хлорофільного комплексу рослин. Встановлено, що дана мутація є рецесивною, а характер розщеплення відповідає моногенному типу спадкування. Гену забарвлення «dirtyyellow- green» надано символ «dyg».

33. Сорока А.І. Вплив поживного середовища та типу експланту на розвиток калусу у соняшнику / А.І. Сорока // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.56-62.- ISSN 2078-7316.
Була вивчена частота утворення калусу та ступінь його розвитку в залежності від складу поживного середовища та типу експланту у трьох генотипів соняшнику. Початкові етапи утворення й розвитку калусу соняшнику характеризувались генотип-специфічністю. Виявлено кращий розвиток калусу з гіпокотилів та сім’ядоль на середовищі з додаванням фітогормонів БАП і НОК в порівнянні з іншими середовищами.

34. Сухарєв О.В. Анатомічна характеристика рослин сімейства Brassicaceae на прикладі ріпаку ярого та капусти білокачанної / О.В. Сухарєв // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.63-73.- ISSN 2078-7316.
В дослідженнях автор описує гістологічну та цитологічну структуру насіннєвої оболонки представників родини Brassicaceae на прикладі ріпаку ярого (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.) сорту Денис, гібриду Hyola 401, а також капусти городньої білокачанної (B. oleracea verietas capitata L. forma alba). Запропонована оригінальна методика анатомічного методу дослідження насіння, описані авторські мікрофотографії, використані дані скануючої електронної мікроскопії (SEM). Встановлені особливості будови оболонки насіння є характерними ознаками видів і основою для систематичної класифікації сімейства.

35. Христ М. Створення гібридів соняшнику з підвищеною продуктивністю, стійких до паразитарних захворювань та вовчка з використанням класичних та біотехнологічних методів / М. Христов, А. Пісков, Ю. Енчева, Д. Валькова, М. Друмева, Н. Ненова, В. Ніколова, В. Енчева, П. Шіндрова, П. Петров, Г. Георгієв // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.74-87.- ISSN 2078-7316.
Дослідження проводились в сільськогосподарському Інституті Добруджа Генерал Тошево, Болгарія. Було використано велику різноманітність початкового селекційного матеріалу, створеного і зібраного в інституті. Використовували методи внутрішньовидової, внутрішньолінійної, міжродової та міжвидової гібридизації, експериментального мутагенезу, індукованого гамма- випромінюванням партеногенезу, ембріокультури, сомаклональної мінливості, добір in vitro та селекцію. Оцінка стійкості до хвороб і паразита вовчка, а також оцінка на вміст олії були проведені за допомогою затверджених і адаптованих до умов інституту методів. В процесі роботи виявлено деякі нові джерела генів, що контролюють різні властивості і відмінні риси, цікаві для селекції соняшнику. Створено велику різноманітність нових форм і ліній культурного соняшнику з підвищеним потенціалом продуктивності, стійких до економічно важливих для країни захворювань і паразита вовчка. Підготовлені біохімічні та фітосанітарні характеристики вже зареєстрованих гібридів, гібридів та їх батьківських ліній, запропонованих для включення до випробування через Держкомісію. Гібриди продемонстрували свій потенціал продуктивності на території інших країн, відомих як виробники соняшнику.

36. Бойка О.А. Перші міжвидові гібриди лунарії / О.А. Бойка, В.О. Лях // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.8-14.- ISSN 2078-7316.
Одержано міжвидові реципрокні гібриди лунарії однорічної і багаторічної та вивчено характер успадковування ними деяких морфологічних ознак листків. Виявлено суттєві реципрокні відмінності в успадковуванні ознак «забарвлення листків», «форма верхівки листка», проміжне успадковування ознаки «довжина крила основи листка» та ефект гетерозису при успадковуванні ознак «довжина листка» та «ширина листка».

37. Буділка Г.І. Оцінка зимостійкості гірчично-ріпакових гібридів як вихідного матеріалу / Г.І. Буділка, І.В. Аксьонов // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.91-96.- ISSN 2078-7316.
Показана можливість отримання і використання гірчичино-ріпакових гібридів як вихідного матеріалу в селекції сортів озимої гірчиці. Відібраний матеріал в F3 перевищує сучасні вихідні зразки по зимостійкості, врожайності, олійності, вмісту ефірної олії в насінні.

38. Вареник Б.Ф. Селекція соняшнику на стійкість до основних біотичних та абіотичних факторів в CГІ-НЦНС / Б.Ф. Вареник // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2009. - Випуск 14. - C.97-102.- ISSN 2078-7316.
Наведені основні результати науково-дослідної роботи відділу селекції та насінництва гібридного соняшнику СГІ-НЦНС. Проведені багаторічні дослідження сприяли створенню ряду високоврожайних гібридів, стійких до основних біотичних та абіотичних факторів, які здатні гідно конкурувати в Україні та за її межами.